O nás/kontakt

  • KDO JSME?

Dům dětí a mládeže Kopřivnice je volnočasové zařízení, které organizuje smysluplné využití volného času v pravidelné činnosti v cca 100 kroužcích.

  • CO NABÍZÍME?

Pravidelnou zájmovou činnost, příležitostnou zájmovou činnost, letní tábory a pobytové akce, vzdělávací programy, školní výlety, adaptační kurzy.

  • ZÁKLADNÍ INFORMACE

Právní forma: příspěvková organizace, IČ: 73929182
Zřizovatel: od 1.1.2007 Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice
Ředitel: Mgr. Eva Müllerová
Statutární zástupce: Bc. Daniel Brchel
Číslo účtu: 35-7935210267/0100
ID datové schránky: iktkjsx
Přehled nosičů dat: CD,DVD,USB disk

  • ADRESA

Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice 742 21
Tel.: 556/812 204
Email: dum@ddmkoprivnice.cz

Informace o zpracování osobních údajů s účinností od 25.5.2018

Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, příspěvková organizace (dále DDM) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje klientů DDM.

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici v ředitelně DDM). Údaje budou zpracovány po dobu docházky Vaší/Vašeho dítěte v zájmovém vzdělávání a po skončení budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici v ředitelně DDM).

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po DDM přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností DDM či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.

Kontaktní údaje správce: adresa: Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice 742 21

e-mail: reditel@ddmkoprivnice.cz

tel.č. +420 556 812 204

Kontaktní údaje pověřence: Ing. Milan Jandora

e-mail: milan.jandora@outlook.cz

tel.č.: +420 602 553 813

 

Zpracování osobních údajů ze zákona

DDM při své činnosti zpracovává identifikační, adresné a popisné osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), a to z důvodu, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých situací, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, dále v oblasti práva, zabezpečení a ochrany a samozřejmě při takovém zpracování, které je nutné pro plnění zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem:

–          vedení povinné dokumentace školského zařízení (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona;

–          zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školském zařízení ve smyslu § 29 Školského zákona;

–          zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání.

Zpracování citlivých (zvláštních kategorií) osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Vašeho dítěte.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a  manuálně v příslušných formulářích (např. přihlášky).

Zpracované osobní údaje budou v omezeném rozsahu předány pro účely zákonných povinností DDM a  zřizovateli DDM (Město Kopřivnice).

DDM žádné osobní údaje nepředává do zemí mimo EU. Osobní údaje mohou být předány do zemí EU v rámci mezinárodní spolupráce (např. soutěže, akce, tábory, zájezdy).

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

DDM bude zpracovávat údaje Vaše a Vašeho dítěte pro některé další účely, kde je vyžadován Váš souhlas.Obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do zájmového útvaru, na tábor či akci DDM). Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně  v DDM, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.

 Jmenování pověřence:  ZDEČÍSLA MOBILNÍCH TELEFONŮ DO KANCELÁŘÍ

731 434 660 – recepce

731 434 661 –  Bc. Marcela Nedjalková

731 434 663 – Bc. Kateřina Šmahlíková

731 434 659 – Zuzana Hrnčiarová, MC Klokan

  • ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ, ZÁKLADNY

- pobočka Štramberk Nádražní 450, Štramberk 742 66, Bc. Marcela Nedjalková (tel.: 731 434 661)
– mateřské centrum Klokan Francouzská 1181, Kopřivnice 742 21, Zuzana Hrnčiarová (t.731 434 659)
– turistická základna Kletné, Kletné 64, Suchdol nad Odrou 742 01
– dětský koutek Žirafka, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21

  • DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Administrace